fbpx

Regulamin Serwisu Internetowego KierunekTrener.pl

Niniejszy regulamin określa warunki stanowiące podstawy prawne korzystania z Serwisu internetowego KierunekTrener.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://kierunektrener.pl/, jak również proces zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Serwis Internetowy https://kierunektrener.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://kierunektrener.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

  c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

  d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Definicje

Wszystkie użyte w regulaminie pojęcia, które zostały zapisane wielką literą, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Serwis/Strona – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://kierunektrener.pl, stanowiący platformę internetową, która świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

 2. Usługodawca – Grupa EXIMUS sp. z.o.o (Prezes zarządu Jakub Żuk, Członek zarządu Bartosz Dytkowicz), ul. Oświęcimska 90D, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282285501, REGON: 52068839900000, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@kierunektrener.pl, tel. 796069611 (Jakub Żuk), tel. 789 326 900 (Bartosz Dytkowicz).

 3. Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej lub Usługi Płatnej.

 4. Dane osobowe – dane rozumiane zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 RODO;

 5. Usługa Elektroniczna – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 6. Pakiet płatny – rozumiany jako:

  – Akademia Biznesu Trenera Personalnego [Edycja 5]

  – Akademia Biznesu Trenera Personalnego [Edycja 5]  + kawa KierunekTrener (250, 500, 1000 gram – poziom mocy 3, 4 lub 5) + Książka Dochodowe social media trenera personalnego

  – Książka Dochodowe social media trenera personalnego

  – Książka Dochodowe social media trenera personalnego + kawa KierunekTrener (250, 500, 1000 gram – poziom mocy 3, 4 lub 5)

  – Kawa KierunekTrener (250, 500, 1000 gram – poziom mocy 3, 4 lub 5)

 7. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie https://kierunektrener.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

§3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  a) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  b) założenie i korzystanie konta użytkownika.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a)umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  a) komputer z dostępem do Internetu,

  b) dostęp do poczty elektronicznej,

  c) przeglądarka internetowa,

  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies lub/i instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak np. Flash.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z konta użytkownika).

  b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kierunektrener.pl

  c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kierunektrener.pl

  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  d)Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§7 Postanowienia dotyczące Usług Płatnych

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Pakietów Płatnych wyszczególnionych na stronie https://kierunektrener.pl

 2. Pakiety Płatne wyszczególnione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie, zgodnie z art. 71 k.c., zaproszeniem do zawarcia umowy.

 3. Użytkownikiem Pakietów Płatnych dostępnych w Serwisie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba w wieku 15-18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jej udział w programie płatnych usług, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Ceny Pakietów Płatnych wyszczególnionych w Serwisie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Ceną wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika jest cena podana w momencie składania zamówienia.

 6. Za zamówione Pakiety Płatne Użytkownik dokonuje płatności w sposób wskazany w toku składania zamówienia, tj. przelewem bankowym na wskazany numer konta, za pomocą usługi PayPal lub PayU, a w uzgodnionych przypadkach, na miejscu spotkania za pomocą gotówki lub karty płatniczej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia na Pakiety Płatne w przypadku wystąpienia sytuacji, iż podana cena Pakietu Płatnego w Serwisie będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu informatycznego.

 8. Zamówienia na Pakiety Płatne mogą być składane przez całą dobę przy czym ich realizacja następuje według kolejności ich złożenia.

 9. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia na Pakiety Płatne w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Usługodawcę.

 10. Wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia Użytkownika na Pakiet Płatny do realizacji, dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

 12. W sytuacji niezrealizowania zamówienia na Pakiet Płatny z wyłącznej winy Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do obciążenia Użytkownika kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.

 13. O zrealizowaniu zamówienia Usługodawca informuje Użytkownika Pakietów Płatnych drogą mailową lub telefoniczną.

 14. Przygotowane przez Usługodawcę materiały, wchodzące w skład Pakietów Płatnych, udostępnianie są poprzez wiadomość mailową lub łącze do pobrania pliku.

 15. Użytkownik Pakietów Płatnych, który dokonał zakupu jako konsument, zawierając umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia przed jego upływem na adres kontakt@kierunektrener.pl.

 16. Użytkownik może uzyskać dostęp do Pakietów Płatnych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 17. Użytkownik uzyskując dostęp do Pakietów Płatnych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy, czyni to na swoje życzenie, a udostępnienie Pakietów Płatnych poprzez umożliwienie zapoznania się z nimi przez Użytkownika traktowane jest jako równoznaczne z wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

 18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, jak również w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8 Własność Intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://kierunektrener.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://kierunektrener.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://kierunektrener.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://kierunektrener.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§9 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu RODO.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych, wynikających ze świadczenia Usług Elektronicznych i Usług Płatnych przez Serwis, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest neutralizowanie zagrożenia bezpieczeństwa, jak mogłoby wystąpić w związku ze świadczeniem tych usług.

 3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, takich jak:

  • Login/Nazwa Usługobiorcy;

  • Adres E-mail;

  • Imię i Nazwisko Usługobiorcy;

  • Adres zamieszkania Usługobiorcy;

jak również inne dane, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 1. Po zakończeniu korzystania z Usługi Elektronicznej lub Usługi Płatnej świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca może w dalszym ciągu przetwarzać te spośród danych osobowych, które są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi.

 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Usługodawcę Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, jak również wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Usługodawca i Usługobiorca uregulowali tę kwestię odmiennie.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w odpowiednim dziale Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 2. Po publikacji w Serwisie lub w innych miejscach do tego przeznaczonych, informacji o zmianach w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Usługobiorcę.

 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.